نوزدهمین کنگره پریودنتولوژی

تهران هتل المپیک ، مهرماه 1398

مقدمه و معرفی
توضیحات منو Start دستگاه لیزر 3L
منو Edit دستگاه لیزر 3L
منو PM دستگاه لیزر 3L بخش اول
تماس با ما