Matrix series
تیر 18, 1398
نازل های آکوپانچرباقطرهای متفاوت
تیر 18, 1398

قطر 0.8mm

نازل لایت گاید با قطر8mmمتصل به لیزر دوطول موج

نازل لایت گاید با قطر 8mmمتصل به پروب قلمی

لیزر ازطریق فایبر توسط هندپیس برای داخل دهان استفاده می شود .

تماس با ما